Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Технічний регламент з електромагнітної сумісності

Технічний регламент з електромагнітної сумісності

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнаннявимогам

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності

Технічний регламент України з електромагнітноїсумісності
Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015 р.
Обов’язковевикористання починаючи з 30.06.2016 р.
Аналогічна директива ЄС Директива 2014/30/ЄС (EMC)

Дія Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання поширюється на будь-яку апаратуру або стаціонарну установку, крім обладнання зазначеного у пункті 3 цьогоТехнічного регламенту.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання застосовується на вибір виробника або його уповноваженого представника один з наступних модулів оцінки відповідності:

 • модуль А(внутрішній контроль виробництва);
 • модуль В(експертиза типу).

За бажанням заявника оцінювання відповідності може здійснюватися із використанням інших модулів та може бути застосована процедура оцінки відповідності із залученням призначеного органу з оцінки відповідності.

Також виробник або уповноважена ним особа може звернутися до Органу з оцінки відповідності із заявою про взяття на облік декларації про відповідність.

Процедура оцінки відповідності з залученням призначеного органу відповідно до Технічного регламенту виконується за модулем В (експертиза типу).

Процедура оцінювання відповідності у загальному випадку включає наступні види діяльності:

 • подача до ООВ заявки на проведення оцінки відповідності обладнання;
 • розгляд заявки;
 • оформлення висновку щодо спроможності проведення робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам технічного регламенту за результатами розгляду заявки;
 • оцінювання (аналізування наданої документації, протоколів випробувань, оцінка системи управління якістю, якщо це передбачено вибраним модулем оцінки відповідності, тощо);
 • підготовка звіту про оцінювання (звіту з перевірки системи управління якості), в якому наводяться дані про діяльність, що провадиться, експертизу технічної документації та підтвердних доказів для оцінки адекватності технічного проекту продукції, системи управляння якістю підприємства;
 • аналізування даних результатів оцінювання, перевірки системи управління якості;
 • рішення щодо видачі сертифіката.

 

Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу, за своїм вибором.

У заявцi зазначаються тi суттєвi вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано. Також у заявцi мiститься:

1) найменування та адреса виробника, а в разiподання заявки уповноваженим представником, — також його найменування та адреса;

2) письмова заява про те, що така сама заявка не була подана жодному iншому призначеному органу;

3) технiчна документацiя, яка мiстить достатню iнформацiю для проведення оцiнки вiдповiдностi апаратури вимогам Технiчного регламенту, якi застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналiз i оцiнку ризику (ризикiв). У технiчнiй документацiї вказуються вимоги, якi застосовуються, та охоплюються, наскiльки це стосується такої оцiнки, питання проектування, виробництва i функцiонування апаратури. Технiчна документацiя повинна мiстити як мiнiмум такi елементи:

 • загальний опис апаратури;
 • ескiзний проект, виробничi креслення та схеми компонентiв, складальних вузлiв, електричних кiл тощо;
 • описи та пояснення, необхiднi для розумiння зазначених креслень i схем та функцiонування апаратури;
 • список стандартiв, застосованих повнiстю чи частково, включених до перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi апаратури суттєвим вимогам, а в разi, коли зазначенi стандарти не були застосованi, — описи рiшень, прийнятих з метою забезпечення вiдповiдностi суттєвим вимогам, якi визначенi в Технiчному регламентi, у тому числi список iнших вiдповiдних технiчних специфiкацiй, що були застосованi. У разi часткового застосування стандартiв, включених до перелiку нацiональних стандартiв у технiчнiй документацiї зазначаються їх частини, якi були застосованi;
 • результати виконаних проектних розрахункiв, проведених дослiджень тощо;
 • протоколи випробувань.

 

ООВ проводить експертизу технiчної документацiї для оцiнки адекватностi технiчного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частини, для проведення експертизи яких було подано заявку і складає «Звіт з оцiнювання», в якому наводяться данi про дiяльнiсть, та її результати.

Сертифікат експертизи типу (модуль В), як правило, видається на термін експлуатації виробу згідно технічної документації виробника (сертифікат є дійсним доти, доки вимоги нормативно-правових документів або стан виробництва чи технічного контролю виробництва не змінювались).

Примітка:Державний ринковий нагляд, при виконанні своїх повноважень, приділяє особливу увагу Деклараціям про відповідність, які не підтверджені Сертифікатом експертизи типу, що виданий уповноваженим органом з оцінки відповідності. У разі встановлення невідповідностей, до постачальників застосовуються економічні санкції, які набагато перевищують вартість робіт з підтвердження відповідності продукції із залученням ОС “ЦСМВ”, як третьої сторони.

Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі апаратури та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності електромагнітної сумісності Українською

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності електромагнітної сумісності Англійською