Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Оцінка відповідності будівельної продукції

Оцінка відповідності будівельної продукції

Загальна інформація щодо оцінки відповідності будівельної продукції вимогам

Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»

Технічний регламент України Закон України

«Про надання будівельної продукції на ринку»

Обов’язкове використання починаючи з 01.01.2023 р.
Аналогічна директива ЄС 305/2011 (CPR)

Цей Закон є технічним регламентом і визначає правові та організаційні засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку шляхом встановлення правил для вираження показників, пов’язаних із суттєвими експлуатаційними характеристиками такої продукції, а також застосування щодо такої продукції знака відповідності технічним регламентам.

Дія Закону поширюється на будівельну продукцію, що вводиться в обіг або надається на ринку України.

 Будівельна продукція — будь-який матеріал, виріб або комплект, що виробляється та вводиться в обіг для застосування протягом тривалого часу в будівлі або споруді, показники якого впливають на показники будівлі або споруди, пов’язані з основними вимогами до них

Суттєві характеристики будівельної продукції визначаються у регламентних технічних специфікаціях щодо основних вимог до споруд.

 Регламентні технічні специфікації — національні стандарти для цілей застосування Закону, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам (далі — національний стандарт для цілей застосування цього Закону), європейські документи з визначення прийнятності та національні документи України з визначення прийнятності.

Для цілей застосування Закону розробляються та приймаються національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, складає та затверджує перелік національних стандартів для цілей застосування цього Закону на основі переліку назв і позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації законодавства Європейського Союзу у сфері надання на ринку будівельної продукції, опублікованого в «Офіційному віснику Європейського Союзу».

Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Закону складається та затверджується відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням особливостей, визначених частиною п’ятою  статті. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Закону вноситься до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оприлюднюється на її порталі.

Якщо будівельна продукція охоплюється національним стандартом для цілей застосування цього Закону або відповідає висновку про технічну прийнятність, виданому щодо неї, виробник складає декларацію показників при введенні такої продукції в обіг.

Виробник шляхом складання декларації показників бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції таким задекларованим показникам. За відсутності об’єктивних ознак, що свідчать про протилежне, декларація показників, складена виробником, вважається точною і достовірною.

Декларація показників складається з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Декларація показників складається за формою та згідно з інструкціями, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься на будівельну продукцію, щодо якої виробником складена декларація показників відповідно до вимог частин першої — третьої статті 5 та статті 6  Закону.

Виробник шляхом нанесення знака відповідності технічним регламентам, що здійснюється ним або його уповноваженим представником, бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам, а також за її відповідність усім застосовним вимогам, визначеним цим Законом та відповідними технічними регламентами, якими передбачено нанесення знака відповідності технічним регламентам.

Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Імпортер повинен вводити в обіг лише будівельну продукцію, що відповідає застосовним вимогам Закону.

Розповсюджувач під час надання будівельної продукції на ринку повинен діяти відповідно до вимог Закону.

У разі якщо імпортер або розповсюджувач вводить будівельну продукцію в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує введену в обіг будівельну продукцію в спосіб, що може вплинути на її відповідність декларації показників, для цілей Закону він вважається виробником та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені статтею 11  Закону.

Оцінка та верифікація стабільності показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, здійснюється відповідно до однієї із систем оцінки та перевірки стабільності показників, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Система або системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції зазначаються у регламентних технічних специфікаціях.

Призначені органи повинні виконувати завдання згідно із системами оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, визначеними Кабінетом Міністрів України.

ООВ має право проводити сертифікацію/оцінку відповідності продукції та/або процесів вимогам Закону після здійснення процедури призначення у втановленому порядку згідно з вимогами Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Сертифікація/оцінка відповідності будівельних виробів вимогам Закону здійснюється відповідно до п. 22 Закону з використанням систем оцінки стабільності показників будівельної продукції для органів оцінки відповідності (АоС) зазначених в Постанові Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. № 596 і встановлені в регламентних технічних специфікаціях на конкретний вид будівельних виробів та/або процесів виробництва будівельних виробів і зазначаються в додатку ZА національних стандартів (гармонізованих з європейськими ) на продукцію та/або процеси, а саме:

— система 1+;

— система 1 ;

— система 2+;

Для проведення сертифікації/оцінки відповідності продукції вимогам Закону заявник подає в ОС заявку згідно форми з зазначенням «перша сертифікація». Форма заявки розміщена на сайті ОС «ЦСМВ».

Оформлення документів за результатами сертифікації в ОС «ЦСМВ» здійснюється у відповідності з вимогами інструкції з оформлення документів сертифікації «Порядок оформлення та реєстрації документів за результатами сертифікації Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

Сертифікат відповідності продукції встановленим вимогам видається терміном дії до 3 (трьох) років і є дійсним доти, поки вимоги нормативно-правових документів або конструкція будівельного виробу та/або технологія виробництва сертифікованої продукції не змінилися.

Тривалість дії сертифікатів може бути скорочена, якщо йдеться про нову продукцію або якщо плануються зміни до стандартів, відповідно до яких проводилось оцінювання. Сертифікат відповідатиме вимогам п. 7.7 ДСТУ ЕN ISO/ІЕС 17065 і надає право власнику використовувати ідентифікаційний номер призачення ОС «ЦСМВ» виконня робіт
з сертифікації продукції вимогам Закону.

Здійснення нагляду за сертифікованою продукцією та/або технічним контролем на виробництві є невід’ємною частиною робіт із сертифікації.

Здійснення державного ринкового нагляду і державного контролю будівельної продукції.

Державний ринковий нагляд і державний контроль будівельної продукції здійснюються відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Відповідальність у сфері надання будівельної продукції на ринку.

Суб’єкти господарювання, які виготовляють будівельну продукцію, несуть відповідальність у вигляді штрафу за надання на ринок будівельної продукції, яка не відповідає вимогам Закону.

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» Українською

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» Англійською

Завантажити перелік документів, які подаються разом з заявкою Українською

Завантажити перелік документів, які подаються разом з заявкою Англійською