Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Витяг з правил добровільної сертифікації

Витяг з правил добровільної сертифікації

Витяг з «Правила сертифікації

в Добровільній системі сертифікації ОС ЦСМВ»

 

 1. Загальні положення.
 • Добровільна сертифікація (далі-ДС) органом сертифікації «Центр сертифікації матеріалів і виробів» (скорочена назва ОС ЦСМВ) здійснюється відповідно до законодавства України.
 • Сертифікація продукції в Добровільній системи сертифікації ОС ЦСМВ здійснюється відповідно до сфери акредитації на відповідність будь-яким заявленим вимогам (усі та/або окремі вимоги) нормативних документів на продукцію та/або процеси виробництва продукції.
 • Сертифікація продукції в Добровільній системи сертифікації ОС ЦСМВ здійснюється відповідно до цих правил і внутрішніх документів системи управління які регламентують процедури сертифікації в органі сертифікації «Центр сертифікації матеріалів і виробів».
 • Орган сертифікації має право визнавати результати оцінки відповідності встановленим вимогам, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності на підставі укладених національними органами акредитації держав двосторонніх Угод з EA (EABLA), з IAF (IAFMLA), з ILAC (MRA) та/або на підставі двосторонніх угод з визнання укладених ОС «ЦСМВ» з акредитованими на відповідність ISO/IEС 17025, ISO/IEС 17065, ISO/IEС 17021 іноземними органами оцінки відповідності.
 • Визнання результатів оцінки відповідності проведених іншими органами з оцінки відповідності в тому числі іноземними приймаються і визнаються органом сертифікації, якщо застосовані процедури оцінки відповідності забезпечують такий самий рівень відповідності продукції встановленим вимогам.
 • Схеми сертифікації в Добровільній системі сертифікації ОС ЦСМВ.
  • В Добровільній системі сертифікації ОС ЦСМВ застосовуються наступні схеми сертифікації:
Схема серти-

фікації

Назва

схеми

сертифікації

Термін

дії сертифікату

відповідності

Завдання з оцінки відповідності

що виконує орган сертифікації

Схема №1 Сертифікація

одиничного

виробу

до 1 року оцінювання заявлених характеристик продукції на основі проведених випробувань;
Схема №2 Сертифікація

партії

до 1 року оцінювання заявлених характеристик продукції на основі проведених випробувань;
Схема №3 Сертифікація продукції

що випускається

серійно

до 2 років -оцінювання заявлених характеристик продукції на основі проведених випробувань;

-нагляд за виробництвом сертифікованої продукції шляхом проведення випробувань продукції відібраної з виробництва та/або ринку через певні інтервали часу

Схема №4 Сертифікація продукції

що випускається

серійно

до 3 років -оцінювання заявлених характеристик продукції на основі проведених випробувань;

— оцінювання технічного контролю виробництва на основі перевірки;

— нагляд через певні інтервали часу за технічним контролем виробництва та його оцінювання

Схема №5 Сертифікація продукції

що випускається

серійно

До 4 років -оцінювання заявлених характеристик продукції на основі проведених випробувань;

— оцінювання системи управління якістю на основі перевірки (аудиту);

-нагляд через певні інтервали часу за системою управління якістю та її оцінювання.

 

 1. Заявка на сертифікацію продукції

3.1 Для проведення сертифікації продукції клієнт оформлює і подає в ОС ЦСМВ заявку на проведення робіт з сертифікації.

3.2 Заявки можуть бути оформлені на українській, англійській та російській мовах.

3.3 Заявки до ОС ЦСМВ можуть надаватися :

 • на паперовому носії

в офіс ОС ЦСМВ«Центр сертифікації матеріалів і виробів»

Адреса: Україна , м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103

— електронному вигляді.

на адресу електронної пошти :csmv@conformity.kiev.ua

3.4 Поля заявки повинні бути заповнені. У разі необхідності клієнт може звернутись до ОС ЦСМВ щодо надання роз’яснень та/або консультування стосовно схем сертифікації, нормативних документів, випробувальних лабораторій, тощо.

3.5 Заявником на сертифікацію продукції  можуть бути виробники, імпортери або розповсюджувачі.

3.6 Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути виробник, як юридична особа, що діє від свого імені або через уповноважених осіб.

В цьому випадку заявник додатково надає документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов’язки, що і заявник. Таким документом є доручення виробника продукції (форми рекомендовані).

 

 1. Оцінювання відповідності характеристик продукції

 4.1 Загальні положення.

4.1.1 Оцінювання відповідності продукції здійснюється на відповідність встановленим вимогам нормативних документів.

4.1.2 З метою оцінювання відповідності характеристик продукції проводяться випробування репрезентованих зразків продукції у випробувальних лабораторіях (центрах), які акредитовані у відповідності до ДСТУ ENISO/IEC 17025 та у сфері акредитації, яких зазначено право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію.

4.2 Аналіз технічної документації і відбір зразків для випробувань.

4.2.1 З метою перевірки відповідності продукції встановленим вимогам нормативних документів спочатку проводиться аналіз технічної документації наданої заявником.

4.2.2 Під час аналізу наданої технічної документації перевіряється:

— відповідність технічної документації (її склад) вимогам нормативних документів на даний тип продукції;

— відповідність задекларованих виробником характеристик продукції встановленим вимогам  нормативних документів на продукцію.

4.2.3 По результатах розгляду технічної документації проводиться вибір моделей-представників типового ряду продукції для проведення випробувань.

4.2.4 Кількість зразків визначаються ОС для однотипних видів продукції згідно з вимогами нормативних документів на методи випробувань.

4.2.5 Ідентифікація відібраних зразків продукції проводиться ОС та/або за його дорученням іншою уповноваженою ним організацією.

4.2.6 Для певної групи продукції може бути необхідним постачання також кріплень або установлення на випробувальне обладнання з подальшим введенням в робочий стан технічним персоналом виробника. Необхідні заходи доводяться до відома заявника.

4.2.7 Відібрані зразки продукції поставляються з необхідним обладнанням у випробувальну лабораторію (центр) в погоджені терміни. Доставку забезпечує заявник.

4.2.8 Відповідальність за збереження зразків продукції при доставці у випробувальну лабораторію (центр) покладається на заявника.

4.2.9 Зразки продукції, надані на випробування, повинні бути поставлені замовником у повному комплекті (разом з технічною документацією) та документами з сертифікації (рішення, акт відбору і ідентифікації зразків). Склад технічної документації встановлюється ОС ЦСМВ.

4.2.10 Зразки продукції, які пройшли випробування або надійшли до випробувальної лабораторії (центру) без потреби, повертаються заявнику за його кошти.

4.2.11 У разі, якщо випробування носили руйнівний характер, згідно умов договору, залишки зразків утилізуються, з наданням випробувальною лабораторією (центром), документу про утилізацію (у разі необхідності).

 • ОС ЦСМВ не має права проводити відбір зразків нерозмитненої продукції.

4.3 Випробування зразків продукції.

4.3.1 Випробування відібраних зразків продукції проводиться у власних лабораторіях ТОВ «Випробувальний центр «ВИПРОБУВАЧ», ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки» та/або за субпідрядом в лабораторіях (центрах), з якими укладено відповідні угоди, сфера акредитації випробувальної лабораторії (центру) відповідає завданню з випробувань, персонал має необхідну кваліфікацію з оцінювання.

4.3.2 Для проведення випробувань характеристик (показників) продукції ОС ЦСМВ готує і надає ЗАЯВНИКУ «Рішення для проведення випробувань продукції» та «Акт відбору і ідентифікації зразків» які разом зразками надаються у випробувальну лабораторію.

4.3.3 Випробування характеристик (показників) зразків продукції проводиться відповідно до програми випробувань.

4.3.4 В залежності від результатів окремих випробувань процес може продовжуватись таким чином:

а) при позитивних результатах випробувань ВЛ (ВЦ) надає по одному екземпляру протоколи випробувань ОС ЦСМВ і ЗАЯВНИКУ;

б) при негативних результатах хоча б одного з показників, випробування з метою сертифікації припиняються. ВЛ (ВЦ) доводить інформацію до ОС ЦСМВ, який інформує ЗАЯВНИКА.

Процес сертифікації  переривається, ВЛ (ВЦ) готує і  надає по одному екземпляру протоколи випробувань ОС ЦСМВ і ЗАЯВНИКУ.

4.4 Протоколи випробувань.

4.4.1 Для цілей оцінювання відповідності характеристик продукції ОС ЦСМВ може використовувати наступні протоколи випробувань:

а) протоколи випробувань проведені у відповідності до «Рішення щодо проведення випробувань» ОС ЦСМВ відповідно до поданої заявки.

б) протоколи випробувань продукції надані заявником та/або виробником з комплектом технічної документації разом з заявкою.

в) протоколи випробувань, які проводились виробником для визначення відповідності характеристик продукції встановленим вимогам приймаються для аналізування і оцінювання продукції за умови, якщо не змінювались нормативні документи на вимоги до продукції та методи випробувань, її склад (конструкція) та/або технологія виробництва. У будь-якому випадку рішення щодо визнання протоколів випробувань при сертифікації ОС ЦСМВ приймає на основі отримання підтверджуючих документів що система технічного контролю та/або система управління якістю за виготовленням продукції відповідає встановленим вимогам.

г) протоколи випробувань які проводились виробником для схем № 1, 2 в процесі сертифікації ОС ЦСМВ не приймаються для аналізування і оцінювання.

4.4.2 Для аналізування використовуються протоколи випробувань (оригинали, та/або копії завірені в установленому порядку а також сканкопіїоригиналів) видані випробувальними лабораторіями акредитованими на відповідність ДСТУ ENISO/IEC 17025, ENISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025.

 1. Оцінювання відповідності системи технічного контролю та/або системи управління якістю виробництва продукції

 

5.1 Перевірка технічного контролю виробництва здійснюється з метою оцінювання відповідності виробництва вимогам документації, яка забезпечує те, що показники продукції, задекларовані виробником (підтвердженні при випробуваннях) продовжують відповідати для всіх наступних виробів, та встановлення періодичності і форм нагляду за технічним контролем виробництва сертифікованої продукції.

5.2 Перевірка технічного контролю виробництва здійснюється комісією ОС ЦСМВ у складі якої, як правило, не більше 3-х компетентних фахівців.

5.3 Для перевірки технічного контролю виробництва ОС ЦСМВ готує і надає ЗАЯВНИКУ «Програму перевірки технічного контролю виробництва» та погоджує склад комісії, місце і терміни її проведення

5.4 Перевірка технічного контролю виробництва проводиться в терміни і поряду передбачені відповідно до узгодженої «Програми перевірки технічного контролю виробництва». Відповідальність за організацію підготовки і надання для роботи комісії ОС ЦСМВ технічної документації виробництва та доступу до процесу виробництва і контролю готової продукції покладається на ЗАЯВНИКА.

5.5 По результатах перевірки комісія готує «Звіт перевірки технічного контролю виробництва» один екземпляр якого надається ЗАЯВНИКУ. Термін складання висновку не повинен перевищувати один місяць після закінчення комісією перевірки.

5.6 Перевірка системи управління якості виробництва здійснюється, з метою оцінювання відповідності виробництва продукції вимогам ДСТУ ENISO 9001 та встановлення періодичності і форм нагляду за системою управління якості виробництва сертифікованої продукції.

5.7 Перевірка системи управління якості виробництва здійснюється комісією ОС ЦСМВ у складі якої, як правило, не більше 3-х компетентних фахівців.

5.8 Для перевірки технічного контролю виробництва ОС ЦСМВ готує і надає ЗАЯВНИКУ «Програму перевірки системи управління якістю виробництва» та погоджує склад комісії, місце і терміни її проведення

5.9 Перевірка технічного контролю виробництва проводиться в терміни і поряду передбачені відповідно до узгодженої «Програми перевірки системи управління якістю виробництва». Відповідальність за організацію підготовки і надання для роботи комісії ОС ЦСМВ технічної документації виробництва та доступу до процесу виробництва і контролю готової продукції покладається на ЗАЯВНИКА.

5.10 По результатах перевірки комісія готує «Звіт перевірки системи управління якістю виробництва» один екземпляр якого надається ЗАЯВНИКУ. Термін складання висновку не повинен перевищувати один місяць після закінчення комісією перевірки.

 1. Рішення щодо надання сертифікації.

6.1 Після закінчення процесу оцінювання відповідно до схеми сертифікації та в залежності від результатів оцінювання керівник ОС ЦСМВ та/або уповноважена особа приймає одне із таких рішень:

— Рішення щодо надання сертифікації і видачі документу підтвердження відповідності;

— Рішення про відмову в наданні сертифікації.

 1. Оформлення документів по результатах сертифікації.

7.1 Сертифікати відповідності оформлюються згідно встановлених в ОС ЦСМВ форм на український мові. Сертифікат повинен відповідати вимогам п.7.7 ДСТУ ENISO/IEC 17065:2019. За бажанням замовника сертифікати відповідності, крім української мови, можуть бути оформлені на англійській мові.

7.2 До видачі сертифіката з замовником укладається сертифікаційна угода, що має юридичну силу, для забезпечення сертифікаційної діяльності для своїх клієнтів

7.2.1 Сертифікаційна угода вимагає від КЛІЄНТА відповідати, щонайменше, наступним вимогам:

 1. a) клієнт завжди виконує сертифікаційні вимоги, зокрема, запроваджені відповідні зміни, що були повідомлені органом з сертифікації;
 2. b) якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в тривалому виробництві, то сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам до неї;
 3. c) клієнт запроваджує усі необхідні заходи для:

— провадження оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечення документів та записів для розгляду і забезпечення доступу до відповідного устаткування, ділянок, підрозділів,

персоналу та субпідрядників клієнта;

— розгляду скарг;

—  участі спостерігачів, за потреби;

 1. d) клієнт робить заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації ;
 2. e) клієнт не використовує сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації, і не робить будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, як і орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;
 3. f) у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, клієнт припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містить будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення

сертифікаційних документів), та виконує будь-які інші необхідні дії;

 1. g) якщо клієнт надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації;
 2. h) посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, він виконує вимоги органу з сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації;
 1. i) клієнт виконує усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо використання сертифікату відповідності та інформації стосовно продукції;
 2. j) клієнт зберігає записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам, та робить ці записи доступними органу з сертифікації, за необхідності, і

1) вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених у

продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам;

2) документує виконані дії;

 1. k) клієнт невідкладно повідомляє органу з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на

його здатність відповідати сертифікаційним вимогам.

7.2.2 До сертифікаційної угоди додається  програма з термінами нагляду за виробництвом сертифікованої продукції

7.3 Тривалість дії сертифікатів може бути скорочена, якщо йдеться про нову продукцію або, якщо плануються зміни до стандартів, що лежать в основі сертифікатів.

7.4 За бажанням власника сертифікату який є виробником сертифікованої продукції ОС ЦСМВ  може видати «паралельний» сертифікат іншому суб’єкту господарювання який є резидентом України.

Для отримання паралельного сертифікату замовнику необхідно надати відповідне звернення від власника сертифікату в ОС ЦСМВ  щодо видачі паралельного сертифікату та  виконати всі умови процедури сертифікації за виключенням процедури оцінювання.

7.5 Сертифікат відповідності на одиничний виріб продукції видається терміном дії до одного року.

Сертифікаційна угода не оформлюється.

Договір на проведення нагляду не укладається.

Сфера дії сертифіката на одиничний виріб продукції не може бути розширена або скорочена.

7.6 Сертифікат відповідності на партію продукції, в залежності від обсягів та номенклатури продукції, видається терміном дії до одного року з наведенням розміру сертифікованої партії.

Сертифікаційна угода не укладається.

Договір на проведення нагляду не укладається.

Сфера дії сертифіката на партію продукції не може бути розширена або скорочена.

Якщо після закінчення терміну дії сертифіката відповідності залишилась продукція від партії, що була сертифікована, результати випробувань продукції, можуть бути використані при сертифікації залишків партії продукції шляхом проведення ідентифікації зразків або проведення випробувань за скороченою програмою (за рішенням ОС).

7.7 Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно (випробування продукції через певні інтервали часу) оформлюється терміном дії до двох років.

Укладається сертифікаційна угода.

Договір на проведення нагляду.

Сфера дії сертифіката на  продукцію не може бути розширена або скорочена.

7.8 Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно (з перевіркою технічного контролю виробництва) оформлюється терміном дії до трьох років.

Укладається сертифікаційна угода.

Укладається окремий договір (и) на проведення нагляду.

Сфера дії сертифіката на продукцію може бути розширена або скорочена.

7.8 Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно (з перевіркою системи управління якістю виробництва) оформлюється терміном дії до чотирьох років.

Укладається сертифікаційна угода.

Укладається окремий договір (и) на проведення нагляду.

Сфера дії сертифіката на продукцію може бути розширена або скорочена.

 1. Нагляд

8.1 Здійснення нагляду за сертифікованою продукцією є невід’ємною частиною робіт з сертифікації продукції. Нагляд проводиться протягом терміну дії сертифіката згідно з сертифікаційною (-ми) угодою (-ами) і плану нагляду. На підставі сертифікаційної угоди  укладаються договори з проведення нагляду.

8.2 Нагляд проводиться з метою отримання впевненості всіх зацікавлених сторін, що сертифікована продукція відповідає встановленим вимогам згідно з Планом-графіком проведення нагляду за сертифікованою продукцією. У випадках отримання інформації, що сертифікована продукція не відповідає встановленим вимогам проводиться позаплановий нагляд з метою перевірки і оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам.

8.3 Планування нагляду здійснюється в залежності від схем сертифікації та результатів оцінювання заплановані терміни яких включаються в додаток до сертифікаційної угоди.

8.4 Планування нагляду в залежності від схем сертифікації серійного виробництва:

— схема № 3 не менше 1 разу в рік протягом терміну дії сертифікації на продукцію;

— схема № 4 не менше 1 раз в рік протягом терміну дії сертифікації на продукцію (останній нагляд у разі подання заявки на повторну сертифікацію проводиться як ресертифікаційний)

— схема № 5 у разі якщо :

— а) ОС паралельно проводив сертифікацію СУЯ нагляд за сертифікованою продукцією проводиться паралельно з аудитом системи якості виробництва 1 раз в рік протягом терміну дії сертифікації на продукцію (останній нагляд у разі подання заявки на повторну сертифікацію проводиться як ресертифікаційний);

— в) ОС проводив перевірку і оцінювання СУЯ нагляд за системою якості виробництва  сертифікованою продукцією проводиться 2 рази протягом терміну дії сертифікації на продукцію (останній нагляд у разі подання заявки на повторну сертифікацію проводиться як ресертифікаційний).

8.5. Нагляд проводиться згідно зПрограмою нагляду яка попередньо надається для узгодження з КЛІЕНТОМ (власником сертифікату).

8.6 Виконання робіт з нагляду за виробництвом сертифікованої продукції проводяться згідно з фінансовим договором, який укладається між органом сертифікації і клієнтом після узгодження всіх питань відповідно до Програми нагляду.

8.6 Нагляд здійснює комісія в складі не менше двох компетентних фахівців щодо даного виду виробництва продукції.

8.7 У випадку, коли програмою нагляду передбачено проведення  випробувань продукції, відбір зразків продукції проводиться безпосередньо на виробництві та/або на складі готової продукції замовника.

8.8 Результати нагляду доводяться до клієнта та/або виробника. Комісією за результатами нагляду складається Звіт про нагляд один екземпляр якого надається КЛІЄНТУ.

8.9 Якщо за результатами нагляду були виявлені невідповідності до вимог встановлених до продукції/ виробництва продукції, виробник повинен розробити коригувальні дії, зазначаючи конкретні заходи і терміни їх виконання і надати їх для розгляду і погодження до ОС ЦСМВ.

8.10 Керівник ОС ЦСМВ після розгляду звіту про нагляд та/або коригувальних дій приймає одне з наступних рішень щодо подальшого застосування чинних сертифікатів відповідності та сертифікаційних угод.:

а) подовження дії сертифікації;

 1. b) призупинення дії сертифікації на період проведення виробником коригувальних заходів;
 2. c) скорочення сфери сертифікації (вилучити невідповідні види продукції);
 3. d) скасування сертифікації.

9. Зміни, що впливають на сертифікацію.

 9.1 ОС ЦСМВ не пізніше, як за шість місяців, сповіщає КЛІЄНТА (виробника), яким надано права застосування сертифіката відповідності, про заплановані зміни в національних стандартах та/або інших нормативних документах на продукцію або про заплановані зміни в правилах сертифікації.

9.2 КЛІЄНТ (виробник) не пізніше, як за три місяці, сповіщає ОС ЦСМВ про зміни які здійснюються стосовно виробництва продукції (зміни адреса виробництва, технології, юридичної назви, тощо).

 1. Закінчення терміну дії, скорочення, призупинення або скасування сертифікації.

10.1 Закінчення терміну дії сертифікації

10.1.1 У разі закінчення терміну дії сертифікації ОС ЦСМВ за бажанням заявника може надати сертифікацію на новий термін. Заявка на сертифікацію на новий термін дії подається не пізніше 6 місяців.

10.1.2 Якщо заявка подається пізніше ніж 6 місяців до закінчення терміну дії сертифіката, то може виникнути проміжок часу, коли продукція буде залишатися не сертифікованою.

Основними умовами нового терміну сертифікації продукції є:

а) дотримання вимог порядку сертифікації;

б) підтвердження постійної відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються;

с) підтвердження постійної відповідності виробництва сертифікованої продукції вимогам сертифікації.

10.2 Розширення сфери сертифікації

10.2.1 За необхідності внесення у період дії сертифіката відповідності змін, що впливають на сферу сертифікації, заявник може звернутися до ОС ЦСМВ із заявкою на розширення сфери сертифікації.

Умови розширення сфери сертифікації визначаються ОС ЦСМВ з врахуванням застосованих вимог сертифікації та положень Порядку проведення робіт з сертифікації продукції в добровільній системі ОС ЦСМВ.

10.2.2 Розширення сфери сертифікації проводиться за процедурами, що застосовуються при наданні сертифікації, але тільки відповідно дотих параметрів (характеристик) продукції, що стосуються розширення.

У разі позитивних результатів оцінювання приймається Рішення про надання сертифікації щодо розширення сфери сертифікації. При розширенні сфери сертифікації оформлюється новий сертифікат з наведенням нової сфери, терміном дії в залежності від проведених робіт з оцінювання.

10.3 Скорочення сфери сертифікації

10.3.1 Скорочення сфери сертифікації проводиться, щоб вилучити невідповідні види продукції, як правило, за ініціативою заявника.

10.3.2 Скорочення сфери сертифікації проводиться шляхом аналізування ОС ЦСМВ отриманої інформації та з метою забезпечення впевненості, що звужена сфера не впливатиме на інші визначені вимоги.

10.3.3 За результатами аналізування приймається Рішення про скорочення сфери сертифікації.

10.3.4 При скороченні сфери сертифікації оформлюється новий сертифікат відповідності з наведенням нової сфери, який видається на заміну діючого.

10.4 Призупинення та скасування сертифікації

10.4.1 За результатами нагляду або іншої документально підтвердженої інформації про невідповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, ОС ЦСМВ може призупинити або скасувати дію сертифікаційної угоди та сертифіката відповідності у наступних випадках:

а) виявлення невідповідності продукції вимогам нормативних документів, стосовно яких проводилась сертифікація;

 1. b) відсутності умов для забезпечення стабільного випуску продукції за показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

с) порушення правил застосування сертифіката та знаку відповідності;

 1. d) наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

е) невиконання виробником проведення коригувальних дій невідповідностей встановлених вимог за результатами нагляду;

 1. g) відсутність виробництва сертифікованої продукції протягом більше шести місяців;
 2. p) невиконання заявником умов сертифікаційної угоди;
 3. j) відмови заявника від оплати робіт з нагляду.

10.4.2 У разі призупинення дії сертифікації ОС ЦСМВ:

а) приймає Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності.

 1. b) інформує заявника та інші зацікавлені організації;

с) встановлює терміни проведення коригувальних дій;

 1. d) організовує проведення контролю виконання коригувальних дій.

Заявник повинен повідомити споживачів щодо виявлених невідповідностей та порядку їх усунення, у визначені терміни здійснити коригувальні дії та надати до ОС ЦСМВ докази щодо усунення невідповідностей.

10.4.3 У разі виконання виробником зазначених вище умов та корегувальних дій у встановлений термін, керівник ОС ЦСМВ приймає рішення про поновлення дії сертифікації  і повідомляє про це виробника.

10.4.4 У іншому випадку сертифікат відповідності може бути скасований або призначене повторне оцінювання для остаточного прийняття рішення щодо дії сертифікації.

10.4.5ОС ЦСМВ скасовує сертифікацію у таких випадках:

а) якщо результати нагляду свідчать про невідповідність продукції та її виробництва встановленим вимогам нормативно-правових документів;

 1. b) якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідність новим вимогам;

с) якщо виробник протягом тривалого часу (більше шести місяців) не виробляє продукцію або не поставляє;

 1. d) якщо заявник не виконав фінансові зобов’язання перед ОС ЦСМВ;

е) у випадку виявлення порушень при використанні сертифікатів відповідності, знака відповідності та умов сертифікаційної угоди.

 1. g) наявності офіційного прохання заявника.

10.4.6  У разі скасування дії сертифікації ОС ЦСМВ:

а) приймає Рішення про скасування дії сертифіката відповідності.

 1. b) інформує заявника та інші зацікавлені організації;

с) вилучає  інформацію про дію сертифікації із Реєстру .

У разі скасування сертифікації КЛІЄНТ повинен повернути до ОС ЦСМВ оригінали діючих сертифікатів відповідності та залишки копій.

 1. Скарги та апеляції

11.1 Апеляція — вимога подавача об’єкта оцінювання відповідності до органу оцінювання відповідності переглянути рішення, ухвалене цим органом щодо об’єкта.

11.1.2 Апеляція подається в письмовій формі на ім’я керівника ОС ЦСМВ на адресу ОС ЦСМВ з обов’язковим посиланням на дату отримання рішення ОС ЦСМВ. Термін подання апеляції становить тридцять календарних днів з дати отримання рішення ОС ЦСМВ. Поданняапеляції не зупиняєдіїрішення, прийнятогоОС ЦСМВ.

11.1.3 ЗАЯВНИК може оскаржити такі рішення ОС ЦСМВ:

— відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію;

— рішення про відмову в сертифікації;

— рішення про тимчасове зупинення сертифікації;

— рішення про скасування сертифікації;

— рішення про обмеження сфери сертифікації.

11.1.4Апеляція подається у письмовій формі за підписом керівника організації або уповноваженої особи, із зазначенням того, що це саме апеляція.

11.1.5 В апеляції зазначається:

1) найменування ЗАЯВНИКА, який її подає, його місцезнаходження;

2) рішення, яке оскаржується;

3) в чому, на думку Апелянта полягає незаконність і/або необґрунтованість рішення ОС ЦСМВ;

4) чітке обґрунтування справи та в чому полягає порушення з боку ОС ЦСМВ.

До апеляції додаються усі необхідні документи й матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції, їх перелік,  а також клопотання особи, яка подала апеляцію.

За потреби, Комісія може вимагати надання додаткових документів, необхідних для розгляду апеляції.

11.1.6 Розгляду не підлягають:

— апеляції термін подання яких перевищує тридцять календарних днів з дати отримання рішення ОС ЦСМВ;

— повторні апеляції, якщо рішення щодо апеляції з цього питання  Комісією вже було прийнято;

—  апеляції підписані неуповноваженою особою.

11.1.7 ЗАЯВНИК може у будь-який час відкликати подану апеляцію. У разі відкликання апеляції, розгляд апеляції зупиняється. Розгляд питання, порушеного у апеляції, що була відкликана, вдруге не проводиться.

11.1.8 Комісія розглядає апеляцію у місячний термін від дня її надходження.

Якщо в місячний термін вирішити порушені в апеляції проблеми неможливо, голова Комісії може встановити додатковий термін для її розгляду.

При цьому загальний термін розгляду не може перевищувати 45 (сорок п’ять) днів.

11.1.9 Апелянт має право взяти участь та бути заслуханим під час розгляду апеляції комісією.

При цьому повинен бути присутній працівник ОС ЦСМВ, який безпосередньо приймав участь у проведені робіт з оцінювання відповідності, стосовно яких подано апеляцію.

Обидві сторони мають право обмінятися поглядами з проблем, що розглядаються за поданою апеляцією, та відповісти на запитання членів комісії.

За бажанням Апелянта обговорення спірних питань може здійснюватися за допомогою листування, якщо обумовлене цим збільшення строків розгляду його влаштовує.

11.1.10 Рішення щодо поданої апеляції комісія приймає на закритому засіданні, що обумовлюється повною конфіденційністю обговорення питань, поставлених при розгляді апеляцій.

11.1.11 Комісія може прийняти наступні рішення:

а) дії ОС, що оскаржуються, не правочинні – апеляція обґрунтована, ОС ЦСМВ повинен прийняти рішення щодо відповідних дій стосовно задоволення апеляції;

б) дії ОС ЦСМВ, що оскаржуються, правочинні – замовнику відмовляють у задоволенні його апеляції.

Рішення комісії письмово оформлюється в 3 (трьох) екземплярах :

— Перший в справу діловодства ОС ЦСМВ;

— Другий керівнику ОС ЦСМВ;

— Третій Апелянту.

11.1.12 У випадку незгоди з рішенням комісії, Апелянт має право звернутися до інших інстанцій.

11.1.13 У випадку Рішення апеляційної комісії коли апеляція обґрунтована ОС ЦСМВ проводить коригувальні та/або запобіжні дії.

11.2 Скарга — на відміну від апеляції — заява про незадоволеність діями органу оцінювання відповідності з боку будь-якої організації чи особи щодо очікування відповіді.

11.2.1 Скарги подаються в письмовій формі на ім’я керівника ОС ЦСМВ на адресу ОС ЦСМВ та  повинен перевищувати терміну тридцять календарних днів з дати встановлення клієнтом дій співробітників ОС ЦСМВ які оскаржуються.

11.2.2 В загальному випадку скарги подаються стосовно:

— дій співробітників ОС ЦСМВ щодо термінів і порядку проведення робіт з оцінювання відповідності;

— невідповідностей що виникли при оформленні документів проведених робіт з оцінювання відповідності;

—  некомпетентності та/або некоректної поведінки персоналу ОС ЦСМВ при проведенні робіт з оцінювання відповідності;

—  інших причин які стосуються проведення процесу оцінювання відповідності.

11.2.3 Керівник ОС ЦСМВ визначає і організовує внутрішній розгляд по суті скарги.

11.2.4 Термін розгляду скарги не повинен перевищувати тридцять календарних днів.

11.2.5 По результатах розгляду скарги керівник ОС ЦСМВ приймає рішення про що інформує КЛІЄНТА.

 1. Фінансові договори на проведення робіт з сертифікації

 12.1 Роботи з сертифікації та нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в добровільної системі сертифікації підлягають оплаті.

Вартість і порядок оплати визначаються у договорі. Розрахунок вартості проводитися відповідно до кількості людино\днів необхідних для виконання робіт з оцінювання і підтвердження відповідності, вартості випробувань та витрат на відрядження. На запит клієнта до укладення договору йому надається калькуляція відповідно до схем сертифікації та груп складності однорідної продукції.

12.2 Фінансовий договір щодо сертифікації продукції укладається між ОС ЦСМВ і КЛІЄНТОМ після узгодження всіх питань щодо спроможності  проведення робіт із сертифікації.

12.3 Фінансовий договір щодо планового нагляду за виробництвом сертифікованої продукції укладається між ОС ЦСМВ і КЛІЄНТОМ у відповідності з планом нагляду та узгодження питань щодо програми проведення робіт з нагляду.

12.4 Фінансовий договір щодо позапланового нагляду за виробництвом сертифікованої продукції укладається між ОС ЦСМВ і КЛІЄНТОМ після прийняття рішення ОС ЦСМВ про проведення позапланового нагляду та узгодження питань щодо програми проведення робіт з нагляду.

12.5 Початок виконання запланованих робіт із сертифікації продукції та нагляду за виробництвом сертифікованої продукції проводиться після попередньої оплати відповідно до наданого КЛІЄНТУ рахунку.

12.6 За невиконання зобов’язань відповідно до фінансового договору ОС ЦСМВ і КЛІЄНТ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.7 Суперечки, що можуть виникнути по фінансового договору і не були врегульовані ОС ЦСМВ і КЛІЄНТОМ шляхом переговорів, розглядаються у встановленому законодавством порядку.