Витяг з інструкції «Використання ліцензій, сертифікатів і знаків відповідності»

Право власності ООВ

ООВ відповідає за юридичний захист знака відповідності від несанкціонованого використання.

Для підтримання юридичного захисту ООВ:

 • має правила надання та застосування знака відповідності, які наведені відповідно у пп.4.3 та 4.4 цієї Інструкції;
 • вживає заходів щодо мінімізації непорозумінь і нечіткості щодо знака відповідності, які можуть призвести до зниження ефективності його використання.

Примітка 1. Ці заходи охоплюють наступне:

 1. ООВ надає на вимогу інформацію, яка пояснює значення знака відповідності третьої сторони. При цьому повинні бути надані конкретні відповіді на запитання або клопотання зацікавлених сторін стосовно знака відповідності.
 2. ООВ підтримує та актуалізує перелік об’єктів оцінювання відповідності, на які може бути наданий знак відповідності, і такий перелікє доступним на вимогу.
 3. має правила для забезпечення того, щоб знак відповідності та будь-яка супутня інформація не вводили в оману, та здійснення дій проти дотримання їх використання з метою дезорієнтації, які наведені відповідно у пп.4.5 та 4.6 цієї Інструкції;
 4. вживає заходів щодо захисту знака відповідності та відстежування його використання або зловживання ним, які наведені у п.4.6;
 5. вживає заходів щодо усіх скарг стосовно використання знакавідповідності та веде їх облік.

Правила надання знака відповідності

Надання знака відповідності ООВ повинно базуватися на схемі оцінювання відповідності, яка містить, щонайменше, такі елементи:

 1. перевірка продукції шляхом експертизи технічної документації, випробовування тощо;
 2. аналізування, тобто дослідження того, наскільки об’єкт оцінювання відповідності відповідає встановленим вимогам;
 3. рішення на підставі аналізування про те, що об’єкт оцінювання відповідності відповідає встановленим вимогам;
 4. ліцензування або інші методи надання дозволу на використання знака відповідності, якщо це не суперечить п.4.3.2 цієї Інструкції;
 5. нагляд для визначення того, чи продовжує відповідати об’єкт оцінювання відповідності встановленим вимогам, достатній для гарантування постійної довіри до знака відповідності, якщо це не суперечить п.4.3.2 цієї Інструкції.

У схемах оцінювання відповідності, коли ООВ оцінює кожний об’єкт оцінювання відповідності до нанесення знака відповідності ООВ, ліцензування та нагляд не потрібні.

Дозвілна використання повинен вимагативідотримувача:

 1. контролю використання знака відповідності;
 2. застосування коригувальних дій у разі невідповідності, які наведені відповідно у розділі 6 цієї Інструкції;
 3. зберігати зареєстровані дані щодо усіх скарг стосовно використання знака відповідності і робити їх доступними для ООВ.

ООВ встановлює максимальний період часу застосування знака відповідності.

Правила застосування знака відповідності

Знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї.

Знак відповідності наноситься тільки на тівидипродукції, описякихміститься в технічних регламентах. При цьому нанесення знака відповідності є обов'язковим.

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.

Зображення знака відповідностіможе бути виконано будь-яким технологічним способом (включаючи застосування голограми), що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом.

Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції виходячи з конкретних умов та місця його нанесення, але не може бути меншим ніж 5 міліметрів.

У разі підтвердження відповідності продукції призначеним ООВ (з урахуванням положень) поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер ООВ згідно з державним реєстром таких органів.

Знак відповідності наноситься на продукціюбезпосередньоїївиробниками. Допускається здійснюватимаркування продукції національним знаком відповідності за дорученням виробника уповноваженим представником - резидентом України, який визначений виробником на підставі договору з ним для вчинення певних дій від його імені під час проведення оцінки відповідності продукції, після позитивних результатів виробничого контролю до введення продукції в обіг. У разі потреби у технічному регламенті передбачається, що маркування здійснюється особою, що відповідає за введення продукції в обіг [2].

Знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції.

На продукцію або її упаковку може бути нанесений лише знак відповідності, що наданий в результаті оцінювання відповідності продукції. Усіінші знаки відповідності третьої сторони, які, наприклад, стосуються систем управлінняя кістю або довкіллям чи послуг,не можуть бути нанесені на продукцію, упаковку або в спосіб, що може бути інтерпретований як підтвердження відповідності продукції[6].

Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним продукції.

Контроль використання знака відповідності [6]

ООВ встановив та підтримує процедури щодо дій за будь-яким можливим неправильним використанням або використанням, що вводить в оману, знака відповідності.

Примітка 1. Відповідні дії можуть містити періодичний нагляд за отримувачами дозволів, коригувальні дії, вилучення дозволу, розголошення порушення та, за потреби, застосування інших юридичних дій. Ці дії також застосовують у разі невиконання іншою стороною умов ліцензійної угоди з ООВ.

Використання сертифікатів відповідності

Форми сертифікатів відповідності, що надаються сертифікованим клієнтам ООВ, відповідають вимогам п.7.2 ISO/IECGuide 23, п.8.2 ISO/IEC 17021:2011, п.7.7 ISO/IEС 17065:2012 та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19.04.2011 р. № 155 «Про затвердження зразка бланка сертифіката відповідності».

Сертифікати відповідності надаються одночасно або після того як ліцензійна угода складена та підписана.

Форми ліцензійних угод, що надаються сертифікованим клієнтам ООВ, відповідають вимогам п.8 ISO/IECGuide 23, п.8.4 ISO/IEC 17021:2011, п.4.1.2 ISO/IEС 17065:2012.

Контроль використання сертифікатів відповідності проводиться аналогічно процедурі за п.4.5 цієї Інструкції.