Выдача сертификата соответствия

Сертифiкат вiдповiдностi видається ОС на одиничний вирiб, на партiю продукцiї або на продукцiю, що випускається серiйно.

ОС видає сертифiкат вiдповiдностi на продукцію тільки після укладання iз заявником ліцензійної угоди на право застосування сертифiката вiдповiдностi та маркування знаком вiдповiдностi продукцiї (згiдно з ДСТУ 2296), якщо це передбачено схемою сертифiкацiї.

На пiдставi протоколiв за позитивними результатами випробувань, акта експертизи наданої заявником документації, акта обстеження виробництва, за позитивними висновками чи атестата виробництва, сертифiката на систему якостi чи звіта про перевірку та оцінення системи управління якістю (залежно вiд прийнятої схеми сертифiкацiї) ОС оформлює сертифiкат вiдповiдностi, реєструє його в Реєстрi Системи згiдно з ДСТУ 3415. Форма сертифiкату вiдповiдностi (з додатками) встановлена ДСТУ 3498.

Термiн дії сертифіката відповідності (згідно ДСТУ 3413 п. 6.7.8 ) визначає ОС з урахуванням терміну дії НД на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво або сертифікована (оцінена) система якості, гарантійного терміну придатності продукції, але не більше термінів, визначених для даної схеми сертифікації або визначених чинним законодавством України. Дія сертифікату відповідності для серійної продукції поширюєгься на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання, за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції. Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення його дії направляє до ОС заявку (див. вище). Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами сертифікації продукції, що випускається серійно, на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно встановленого (зокрема, цими Правилами) порядку або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково. В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованоі продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

У разi внесення змiн до конструкцiї (складу) продукцiї або технологiї її виготовлення, що можуть вплинути на показники, якi пiдтвердженi пiд час сертифiкацiї, заявник зобов'язаний попередньо повiдомити про це ОС, який проводив сертифiкацiю. ОС приймає рiшення про необхiднiсть проведення нових випробувань або оцiнки стану виробництва продукцiї.

ОС може прийняти рiшення про зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi у випадках:

  • виявлення невiдповiдностi продукцiї вимогам, встановленим пiд час сертифiкацiї;
  • порушення вимог технологiї виготовлення, правил приймання, методiв контролю та випробувань, маркування продукцiї та iн.;
  • внесення заявником змiн до нормативних документiв, методiв випробувань, складу продукцiї тощо, що може вплинути на вiдповiднiсть сертифiкованої продукцiї встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС;
  • порушення умов ліцензійної угоди (договору) заявником.

ОС в триденний термiн надсилає письмову iнформацiю про прийняте рiшення щодо зупинення або припинення дiї виданого сертифiката вiдповiдностi до Держспоживстандарту України, його територiального органу (для вiтчизняних виробникiв) та заявника. Рiшення ОС про зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi може бути скасоване у випадку, якщо проведенням коригувальних заходiв заявник може усунути невiдповiдностi та причини їх виникнення у мiсячний термiн i пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам.

Порядок визнання сертифiкатiв вiдповiдностi, виданих органами iз сертифiкацiї iнших країн, якi не є членами Системи, на продукцію, що iмпортуються в Україну, регламентується ДСТУ 3417. ОС та органiзацiї, що дiють за їх дорученням, повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, обсяги якої встановлює заявник.