Отбор и идентификация образцов для испытаний

Вiдбирання зразкiв продукції для випробувань проводиться ОС або, за його дорученням, iншою органiзацiєю.

Кiлькiсть зразкiв для випробувань має вiдповiдати кiлькостi, зазначенiй в рiшеннi ОС за заявкою. Вiдiбранi зразки повиннi бути укомплектованi, опломбованi i упакованi.

Вiдбирання зразкiв проводиться у присутностi представника заявника i оформлюється актом вiдбирання зразкiв.

Доставку вiдiбраних зразкiв продукцiї до ВЛ i повернення їх пiсля випробувань заявник виконує за свiй кошт.

Iдентифiкацiя зразкiв проводиться ОС або, за його дорученням, ВЛ, яка зазначена в рiшеннi за заявкою.

За результатами iдентифiкацiї складається акт ідентифікації. Зразки, що не пройшли iдентифiкацiї, на випробування з метою сертифiкацiї не приймаються.

ВЛ забезпечує умови зберiгання зразкiв продукцiї згiдно з вимогами експлуатацiйної документацiї протягом усього термiну випробувань, до повернення їх заявнику.